Đã có 10,000 gia đình được phục vụ mỗi ngày tại Đồng Phục VIETFAMILY